×

Besked

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

Uddrag af HJVBST 400-700 APR 2014

[…]

6. STØTTEFORENINGER

Støtteforeninger e.l. er private organisationer og er derfor ikke at betragte som en del af Hjemme­værnets organisation.

Deltagelse i støtteforeninger, fonde m.v. må ikke kunne medføre, at chefer og nøglepersonels habilitet i forhold til udøvelse af Hjemmeværnstjeneste kan drages i tvivl.

Reklame, kontaktoplysninger, navnesammenfald eller andet, der kan give indtryk af, at en Støtteforening er en del af Hjemmeværnets organisation, må ikke findes på Hjemmeværnets materialer, Hjemmeværnets hjemmesider, eller andet fra Hjemmeværnet.

Støtteforeninger er ikke berettiget til at benytte Hjemmeværnets kendetegn, fx logo eller uniform. Det påhviler myndighedscheferne at handle i forhold til en sådan benyttelse.

Enhver chef, frivillig som ansat, har handlepligt overfor materialer eller udtalelser, der signalerer sammenhæng mellem Hjemmeværnets løsning af en opgave og modydelse, herunder til fx en støtteforening.

7. KONTROL Det er enhver frivillig som ansat chefs forpligtelse at kontrollere overholdelsen af denne bestemmelse.

8. IKRAFTTRÆDEN Denne bestemmelse træder i kraft 09 MAJ 2014.

9 SAGSBEHANDLENDE AFDELING Hjemmeværnskommandoens ledelsessekretariat.

 

 


 

 

 

§1

Foreningens navn er HJEMMEVÆRNSFORENINGEN RINGE. Dens hjemsted er Ringe

§2

Foreningen har til formål at opføre og drive hjemmeværnsgården i Sødinge for kompagniområde MIDTFYN, samt i øvrigt at yde bidrag til særlige opgaver indenfor hjemmeværnskompagniet.

§3

Som aktive medlemmer af foreningen kan optages alle aktive hjemmeværnsfolk indenfor kompagniområde MIDTFYN.

Endvidere kan der som passive medlemmer optages andre personer med interesse for hjemmeværnssagen.

§4

Hvert enkelt medlem yder et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsam­lingen - af administrative grunde mindst 10,- kr.

§5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen måtte bestemme det, og i øvrigt når mindst 1/4 af medlemmerne overfor bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden, der vil være at behandle.

§6

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

4. Valg af 2 suppleanter

5. Valg af 2 revisorer.

6. Valg af 1 revisorsuppleant

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

§7

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker med mindst 8 dages varsel eller i forbindelse med månedssedlen.

Såfremt generalforsamlingen skal tage stilling til foreningens opløsning, må indkaldelse

dog ske ved anbefalet brev til hvert enkelt stemmeberettiget medlem.

§8

Hvert aktivt medlem har een stemme.

Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede.

Afstemning ved fuldmagt kan finde sted, når fuldmægtigen selv er stemme-berettiget medlem, og der foreligger skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive mere end 5 stemmer udover sin egen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer kan foretages på en lovligt indvarslet generalforsamling med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

Beslutning om foreningens opløsning kan dog kun træffes af en generalforsam­ling på hvilken mindst 75% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede eller repræsenterede, og da kun med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Viser det sig, at der på en generalforsamling, der er lovligt indvarslet til opløsning af foreningen, ikke møder eller er repræsenteret med nævnte majoritet, indkalder bestyrelsen en ny generalforsamling, på hvilken dagsordenen kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset det mødte antal stemmer.

Foreningen kan ikke opløses så længe "Foreningen til Støtte af Forsvarsviljen på Midtfyn" består.

§9

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling.

3 af de første valgte bestyrelsesmedlemmer afgår efter lodtrækning efter 1 års forløb. løvrigt gælder valget for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 3 og 2 medlemmer.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte underudvalg af personer udenfor bestyrelsen til varetagelse af specielle opgaver.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer.

For at bestyrelsens beslutninger skal være gyldige, skal mindst 3 medlemmer stemme herfor.

§ 10

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen.

Til afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog alle bestyrelses-medlemmernes underskrift. Prokura kan meddeles.

§11

Foreningen hæfter kun overfor tredjemand med foreningens formue.

Ved foreningens opløsning påhviler det bestyrelsen at realisere foreningens aktiver bedst muligt. Af det indkomne beløb dækkes først al gæld. Hvad der herudover måtte blive til overs skal tilfalde et eller flere almennyttige formål efter bestyrelsens skøn.

14 JUN 2011: KMPbetegnelse 4204 erstattet af (gældende) MIDTFYN

 
Copyright © 2019 bolteskov.dk. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect