×

Besked

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

Generalforsamling TOR 28 NOV 2019
HJEMMEVÆRNSFORENINGEN RINGE

Deltagere: Kenneth L / Jette B / Helga S / Lotte L / Bjørn B / Hans E / Klaus V = referent

Dagsorden: Beslutningsreferat

ad 1) Valg af dirigent:
Kenneth valgtes uden dramatik

ad 2) Formandens beretning:
Roligt og fattet berettede formanden om et år, der var forløbet stille og roligt.
Det var dog blevet udført mindre vedligeholdelsesarbejder.

ad 3) Regnskab – ved kassereren (Jette B):
Regnskabet blev omdelt og gennemgået – hvorpå det blev godkendt.

ad 4) Indkomne forslag:
Dem var der ingen af

ad 5) Fastsættelse af budget og kontingent:
Uændret 20 kr. pr. medlem (47 medlemmer)

ad 6) Valg til bestyrelsen:
Bjørn B genvalgtes som fmd.
Vivi P genvalgtes som næstfmd.
Steen Riis genvalgtes
Jette Birkholm genvalgtes (= indtil Jes Aalbæk overtager kassererposten 2020)
Finn Nielsen genvalgtes

Suppleanter: Carl Erik og Per Olsen: Fortsætter

Revisor: Kenneth L og Allan H: Fortsætter

Revisorsuppleant: Klaus Larsen: fortsætter

ad 7) Evt.:
Flg. besluttedes:

- At undersøge pris / mulighed for installation af 2 varmepumper (Bjørn B tager sig af det i løbet af vinteren)

- Afretning af pladsen bag gården (mod vest)

- Forberede støbning af platform ud for kammer

- ’Opdatere’ plads støvlevask ved N-gavl

- Sætte gasflasker i blikskur

-Net over tagrende

Med få, velvalgte ord rundede fmd. generalforsamlingen af

Næste møde: 12 MAJ 2020

 


Fremmødte: Helga / Jette / Bjørn / Allan J.H. / Kenneth / Klaus

Generalforsamling TOR 23 NOV 2017.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Fmd. beretning
3) Kasserer forelægger regnskabet
4) Næste års budget og kontingent
5) Valg af best. medlem:
På valg:
Jette Birkholm
Vivi Poulsen
Bjørn Bratås
6) Valg af suppleanter:
På valg:
Carl Erik Hansen
Per Olsen
7) Valg af revisor:
På valg:
Kenneth Lindharth
Klaus Larsen
Revisorsuppleant:
På valg:
Stig Jørgensen
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt

 


Generalforsamling 21. april 2015 i HJV-GD

Fremmødte: Helga / Stig / Per / Bent / Lise / Klaus.
Bjørn mødte - arbejdsmæssigt betinget - lidt forsinket.

Pkt. 1:

Fmd. kunne berette, at der ikke rigtig var noget at berette om..

Pkt. 2: Lise M fremlagde sædvanen tro et smukt regnskab.
Dette vil kunne ses hos selvsamme Lise M

Pkt. 3 + 4 + 5 + 6:

Valg:

Alle valg var genvalg

Pkt. 7:
Nil

Bestyrelse: 2015-2016:

Fmd.: Bjørn Brataas / 2018 0118 & 6173 2295 
Næstfmd.: Vivi Poulsen / 6066 1930
Kasserer / sekr.: Lise Martensen / 2466 7744
Best.medlem: Ib Vagn Jacobsen / 4296 6068
Best.medlem: Finn Nielsen / 2247 9166
Suppl.: Carl Erik Hansen / 2976 0250
Suppl.: Per Olsen / 6264 1440

Revisor: Kenneth Lindharth / 2242 4469
Revisor: Klaus Larsen / 2349 4206

Rev.suppl.: Stig Jørgensen / 4096 1366

IndsatsGRP: Stig Jørgensen / 4096 1366 
IndsatsGRP: Finn Simonsen / 2254 7247

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 


Generalforsamling 24. marts 2014 i HJV-GD.

 

Fremmødte: Lise / Bjørn / Ole / Ib / Stig / Klaus

Da der kun var mødt så få, blev der ikke valgt nogen dirigent.
Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

Referat:
Ad dagsordenens punkt 1:
Formand Bjørn fortalte, at året 2013 ikke havde været opslidende; der var blevet gravet ledninger (rør) ned til lys på P-plads.
Slambassinet var blevet renset op - og dette skal vedligeholdes.
Men 2014 vil kræve mere af medlemmerne, idet der forestår diverse reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Således er det planlagt at installere 6 LED-lamper.

Ad dagsordenens punkt 2:
Lise fremlagde et smukt regnskab. Regnskabet kan gennemses hos kasserer.

Der udspandt sig en diskussion om opvarmningsform af HJV-GD: Varmepumpe ↔ solcellepanel ↔ andre muligheder. Man ville orientere sig..

Ad dagsordenens punkt 3:
Der var genvalg - med flg. undtagelser: Hans Ellegaard afgår, Finn Nielsen træder ind.

Ad dagsordenens pkt. 4:
Genvalg

Ad dagsordenens punkt 5:
Genvalg

Ad dagsordenens punkt 6:
Stig valgtes

Ad dagsordenens punkt 7:
nil

 

Bestyrelse: 2014-2015:

Fmd.: Bjørn Brataas / 4025 2295
Næstfmd.: Vivi Poulsen / 6066 1930
Kasserer / sekr.: Lise Martensen / 2466 7744
Best.medlem: Ib Vagn Jacobsen / 4296 6068
Best.medlem: Finn Nielsen (2247 9166)
Suppl.: Carl Erik Hansen / 2976 0250
Suppl.: Per Olsen / 6264 1440

Revisor: Kenneth Lindharth / 2242 4469
Revisor: Klaus Larsen / 2349 4206

Rev.suppl.: Stig Jørgensen (4096 1366)

IndsatsGRP: Stig Jørgensen / 4096 1366 
IndsatsGRP: Finn Simonsen / 2254 7247

 Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

 


 

 

 Generalforsamling 15 APR 2013 i HJV-GD:

 

Flg. var mødt: Bjørn B / Bent F / Lise / Helga / Ole / Stig / Klaus VDa der kun var mødt så få, blev der ikke valgt nogen dirigent.
Dagsorden iflg. vedtægterne:

Pkt. 1: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Fmd. berettede, at der i året 2012 havde været forskellige aktiviteter. Der er blevet indkøbt en ny pavillon - og selvsamme er sat på plads.

Der har været nogle arbejdsdage i løbet af året, hvor der er blevet lavet diverse vedligeholdsesarbejde.

Dorthe Mikkelsen har gjort en rigtig stor indsats ved at male hele HJV-gården indvendig.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og alle de, som har lagt timer på gården.

Ingen bemærkninger.

Pkt. 2: Kassereren, Lise M, gennemgik regnskabet;
          vedtaget uden bemærkninger. (Regnskabet kan gennemses ved henvendelse til
          kassereren). 
          Diverse kommentarer: Der var blevet tilbagebetalt 16.843,54 fra el-forsyningen, fordi der i
          året 2010 havde været et ekstraordinært stort elforbrug (: .. en 'løbsk' radiator..?)
          Man måtte dog være forberedt på at elregningen for 2013 ville blive større end i 2012 - fordi
          der er flere aktiviteter - og pga den kolde og lange vinter.

Selvom foreningen betalingsmøssigt føler sig fair behandlet af Slots- og Ejendomsstyrelsen ('arvtager' efter Forsvarets Bygge- og Etablissementstjeneste), så vil fmd. Bjørn checke, om kontrakten er dyrtidsreguleret.

 Ad pkt. 3-6: Se menupunkt 'Bestyrelse HJV-forening'

Ad pkt. 7:  Der blev, se også referat fra 'Foreningen til støtte af Forsvarsviljen på Midtfyn', talt om
                      ny belægning / genopfriskning af belægning på HJV-GD P-plads.

Formanden rundede mødet af med en tak for god ro og orden. 

 

Bestyrelse 2013 – 2014:

Fmd.: Bjørn Brataas* / 4025 2295
Næstfmd.: Vivi Poulsen / 6066 1930
Kasserer / sekr.: Lise Martensen* / 2466 7744
Best.medlem: Ib Vagn Jacobsen / 4296 6068
Best.medlem: Hans Ellegaard / 6262 2441
Suppl.: Carl Erik Hansen* / 2976 0250
Suppl.: Per Olsen* / 6264 1440

Revisor: Kenneth Lindharth* / 2242 4469
Revisor: Klaus Larsen* / 2349 4206
Rev.suppl.: Finn Nielsen* / 2247 9166

IndsatsGRP: Stig Jørgensen / 4096 1366 
IndsatsGRP: Finn Simonsen / 2254 7247

 


 

 

Generalforsamlingen 23 APR 2012 i HJV-GD:

Formandens beretning:

Som nyvalgt formand er året startet lige på og hårdt med at få lagt nyt tag på hjv gården.

Det var et større projekt som der er brugt rigtig mange mandetimer på; det blev løst på bedste vis af gode og hårdt arbejdende frivillige hjælpere og en stor tak dem alle. Ud over hjælp til at lægge taget har Klaus og Carl Erik gjort et stort stykke arbejde med at vi fik taget gratis. 

Der er så småt gjort klar til en ny pavillon der skal afløse den gamle, som er blevet revet ned..
Det blev gjort med stor hjælp fra 3-4 personer, som brugte en masse energi og hårdt arbejde, og senere blev fundamentet støbt til den nye pavillon.Til sidst tak til bestyrelse for godt samarbejde.

Bjørn Bratås.

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 bolteskov.dk. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect