×

Besked

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

 

Uddrag af HJVBST 400-700 APR 2014 

[…] 

6. STØTTEFORENINGER 

Støtteforeninger e.l. er private organisationer og er derfor ikke at betragte som en del af Hjemme­værnets organisation. 

Deltagelse i støtteforeninger, fonde m.v. må ikke kunne medføre, at chefer og nøglepersonels habilitet i forhold til udøvelse af Hjemmeværnstjeneste kan drages i tvivl. 

Reklame, kontaktoplysninger, navnesammenfald eller andet, der kan give indtryk af, at en Støtteforening er en del af Hjemmeværnets organisation, må ikke findes på Hjemmeværnets materialer, Hjemmeværnets hjemmesider, eller andet fra Hjemmeværnet. 

Støtteforeninger er ikke berettiget til at benytte Hjemmeværnets kendetegn, fx logo eller uniform. Det påhviler myndighedscheferne at handle i forhold til en sådan benyttelse. 

Enhver chef, frivillig som ansat, har handlepligt overfor materialer eller udtalelser, der signalerer sammenhæng mellem Hjemmeværnets løsning af en opgave og modydelse, herunder til fx en støtteforening.

 

7. KONTROL Det er enhver frivillig som ansat chefs forpligtelse at kontrollere overholdelsen af denne bestemmelse.

 

8. IKRAFTTRÆDEN Denne bestemmelse træder i kraft 09 MAJ 2014.

 

9 SAGSBEHANDLENDE AFDELING Hjemmeværnskommandoens ledelsessekretariat.

 

 


 

 

 

Foreningen til sttte af forsvarsviljen p Midtfyn-Logo 2

 

 

 

 

 

Vedtægter for "Foreningen til støtte af forsvarsviljen på Midtfyn". 

 

§1

Foreningens navn er "Foreningen til støtte af forsvarsviljen på Midtfyn".  Dens hjemsted er Ringe.                                  

§2

Stk.1

Foreningens formål er at støtte og styrke forsvarsviljen på Midtfyn. Dette skal bl.a. ske ved at støtte Hjemmeværnskompagni

MIDTFYNs civile og militære aktiviteter, som ikke er omfattet af de i forvejen gældende økonomiske betingelser for kompagniet, for herigennem at styrke kammeratskab og vilje til forsvar af land, hjem og vor demokratiske livsform.

Derudover er det foreningens formål, gennem et årligt tilskud, at støtte "Hjemmeværnsforeningen Ringes" arbejde med etablering,

opførelse og drift af en hjemmeværnsgård i Ringe. Størrelsen af dette tilskud fastsættes af bestyrelsen, og det godkendes af

generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Endelig hører det til foreningens formål at støtte - efter ansøgning - andet almennyttigt oplysningsarbejde vedrørende forsvaret.  

Stk. 2

Som følge af stk. 1 kan foreningen ikke tilslutte sig noget partipolitisk program, og der må ikke i foreningen drives partipolitisk virksomhed.

 

§3


Stk.1

Som aktive medlemmer kan optages alle hjemmeværnssoldater i Hjemmeværnskompagni MIDTFYN; øvrige interesserede, der kan støtte foreningens formål, kan optages som passive medlemmer.

Ethvert medlemskab skal godkendes at foreningens bestyrelse.

Indmeldelse sker til foreningens kasserer. 

§4

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Dette kontingent kan mindst udgøre 10,- kr. pr. medlem pr. år. 

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, næstformand, sekretær/kasserer samt 2 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens aktive medlemmer .

Formand, næstformand samt sekretær/kasserer udgøres af til enhver tid siddende hhv. chef for HVK MIDTFYN, næstkommanderende samt kommandobefalingsmand / -havende.

De 3 personer, der bestrider disse funktioner, er samtidig fødte medlemmer af foreningen.

I tilfælde af én eller flere af ovennævnte 3 ledelsesfunktioner midlertidig er ubesatte eller CH/NK/KBM resp. KBH ikke ønsker valg, indtræder suppleanterne, valgt af generalforsamlingen.

Der indkaldes, om fornødent, til ekstraordinær generalforsamling.

 

§5 a

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. 

§6

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§7

Til revision af foreningens regnskab vælges af generalforsamlingen 2 personer udenfor bestyrelsen. De vælges for 2 år, dog skal de være på valg på skift. 

§8

Foreningens formue opbevares/forvaltes i bank/sparekasse til mindst normal indlånsrente. Eventuel anden anbringelse kræver simpelt flertal i bestyrelsen. 

§9

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt med følgende dagsorden:

-valg af dirigent

-formanden aflægger beretning

-kassereren forelægger regnskab

-fastsættelse af næste års budget og kontingent

-valg af bestyrelse og suppleanter

-valg af 1 revisor

-indkomne forslag

-eventuelt 

§10

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt senest 14 dage før. 

§11

Såfremt et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Skriftlig indkaldelse, indeholdende dagsorden, tilstilles medlemmerne mindst 14 dage før den berammede dato. 

§12

Ændringer til vedtægter for foreningen kan foretages på generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

§13

Opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, forholdes som under § 12 beskrevet. 

§14

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Hjemmeværnsforeningen Ringe.

I tilfælde af, at denne forening måtte være opløst, tilfalder foreningens midler De Samvirkende Soldaterforeninger på Fyn.

Denne paragraf kan ingensinde ændres.

 

 

 
Copyright © 2019 bolteskov.dk. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect